گاهے دلمـ از ـهر چه آدمـ است مے گيرد…!
گاهے دلمـ دو کلمه حرف مهربانانه مےخواهد…!
 
نه به شکل ِ دوستت دارم و يا نه بــ ِ شکل ِ بے تو مے ميرمـــ…!
ساده شايد ، مثل دلتنگ نباش… فردا روز ديگر ے ست